Beleidsplan
Nederlands Franšais Deutsch English








Bij aanvang van de werking van de vzw werd door de coördinator een beleidsplan opgesteld. Om dit voor te bereiden kreeg elke kerkfabriek een enquête toegestuurd met vragen over het beheer en behoud van het roerend erfgoed en van de archieven, de restauratie van het kerkgebouw, de publiekswerking, en de organisatie van evenementen. Dit document diende als voorbereiding op de plaatsbezoeken in elke kerk door de directeur en de coördinator. De resultaten van deze enquête worden in het beleidsplan op een overzichtelijke wijze samengevat. 

 

Het beleidsplan werd opgebouwd rond vijf thema's die terug te vinden zijn in de omgevingsanalyse, de SWOT-analyse, en in het actieplan:

  • Roerend erfgoed
  • Archief
  • Onroerend erfgoed
  • Publiekswerking
  • Evenementen

Bij de redactie van het beleidsplan waren volgende uitgangspunten bepalend:

  • de doelstellingen van de vzw MKA, zoals bepaald in haar statuten
  • de samenwerkingsovereenkomst Stad - Provincie - MKA
  • de bevraging van de vijf kerkbesturen aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst en aansluitend de discussie over de sterkte - zwakte analyse met elk van de vijf kerkbesturen afzonderlijk
  • Voor de structuur en de terminologie van het beleidsplan werd reeds rekening gehouden met een besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 ter uitvoering van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004, voor wat betreft de musea, de cultureel - erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed. In het besluit staat vermeld welke elementen een beleidsplan, dat bij de erkenning van een museum dient gevoegd te worden, moet bevatten. Bij het verder uitschrijven van het beleidsplan dient verder rekening gehouden te worden met het feit dat het Erfgoeddecreet nog wordt aangepast.

24 oktober 2006: de Raad van Bestuur keurt het masterplan goed

21 november 2006: het beleidsplan wordt tijdens een vergadering van de ‘werkgroep Monumentale Kerken Antwerpen' (met ambtenaren van Stad en Provincie) besproken en goedgekeurd

november 2006: de vergaderingen van de kerkraden van de vijf kerken bespreken het beleidsplan en keuren het goed.

12 december 2006: de algemene vergadering van de vzw MKA keurt het beleidsplan goed.








(c) 2019 MKA | vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
2000 Antwerpen
Contact

Powered by ICOLEIS